Bureau voor creatieve communicatie

Zijn leven, zijn stad, niet zijn schilderijen

het delft van vermeer - museum prinsenhof delft

Voor de tentoonstelling ‘Het Delft van Vermeer’ in Museum Prinsenhof Delft maakten wij het ontwerp voor campagne, typografie tentoonstelling, signing en familieprogramma.

Een expositie over Vermeer, maar zonder een echte Vermeer aan de wand. Een uitdaging dus om een aantrekkelijke campagne te ontwikkelen zonder een schilderij van hem te laten zien. Het tentoonstellingsontwerp is gemaakt door Bureau Caspar Conijn & Roderik van der Weijden.

Ontwerp en art direction van de campagne, typografie tentoonstelling, signing en familie- en educatieprogramma. In samenwerking met Judith Schoffelen en Caspar Conijn.

His life, his city, not his paintings

For the exhibition ‘Vermeer’s Delft’ in Museum Prinsenhof Delft we made the design for campaign, typography exhibition, signing and family program.

An exhibition about Vermeer, but without a real Vermeer on the wall. It is therefore a challenge to develop an attractive campaign without showing one of his paintings. The exhibition design was created by Bureau Caspar Conijn & Roderik van der Weijden.

Design and art direction of the campaign, typography exhibition, signing and family and education program. In collaboration with Judith Schoffelen and Caspar Conijn.

In Coevorden staat sinds april 2023 een monument ter ere van de Drentse politicus Relus ter Beek onthuld. In het bijzijn van onder anderen zijn weduwe, kinderen en kleinkinderen werd de naam van het nieuwe stationsplein bekendgemaakt; het Relus ter Beekplein.

Ontwerp en uitwerking ism. Buro Caspar Conijn, gedicht: Jan Pierre Rawie, productie: Kloosterboer Decor

The resident who returned

A monument in honor of Drenthe politician Relus ter Beek has been unveiled in Coevorden since April 2023. In the presence of his widow, children and grandchildren, among others, the name of the new station square was announced; the Relus ter Beek Square.

Design and development in collaboration with Caspar Conijn, poem: Jan Pierre Rawie, production: Kloosterboer Decor

iion is het platform dat game ontwikkelaars en adverteerders met elkaar verbindt. In alle digitale werelden. Geheel in lijn met de razendsnelle groeiversnellers van iion hebben Ferd de Bruijn (merkstrateeg BrandNewton) en ik, in ultra korte tijd, brand manifest, logo, huisstijl en brandbook gerealiseerd.


De 4 letters van het logo zijn uniek gemaakt voor iion. Ze vormen een combinatie van vierkanten en cirkels die de belangrijkste componenten vertegenwoordigen van iion: technologie en menselijkheid. De menselijkheid wordt extra benadrukt door de letters ii. Het centrum van de naam, de letter O, benadrukt het woord AAN, geassocieerd met technologie. Deze letter wordt geaccentueerd door de diepblauwe kleur, waarin we gekleurde pixels zien, de schermen van alle uitgeversinhoud, de advertenties die hen in staat stellen en ook de grote verscheidenheid aan oorsprong van de mensen van iion. Enkele sleutelwoorden: exponentiële groei, digitale werelden, sprankeling, positieve energie, voorwaartse stuwkracht.

Identity for a growth accelerator – Corporate identity for iion

iion is the platform that connects game developers and advertisers. In all digital worlds. Completely in line with iion’s rapid growth accelerators, Ferd de Bruijn (brand strategist BrandNewton) and I realized a brand manifesto, logo, house style and brand book in an extremely short time.

The 4 letters of the logo are unique to iion. They form a combination of squares and circles that represent the main components of iion: technology and humanity. Humanity is emphasized by the letters ii. The center of the name, the letter O, emphasizes the word ON, associated with technology. This letter is highlighted by the deep blue color, in which we see colored pixels, the screens of all publisher content, the advertisements that enable them and also the wide variety of origins of the people of iion. Some keywords: exponential growth, digital worlds, sparkle, positive energy, forward momentum.

Je zit in groep 8 van de basisschool en je moet een keuze maken uit het enorme aanbod van middelbare scholen. Maar hoe kom je te weten hoe het er nu echt op een school aan toegaat? Voor het Amstelveen College maakten we een magazine voor groep 8ers.

Een blad vol interviews met brugklassers over de sfeer op school, waarom ze kozen voor een plusprofiel. Er is een test om te checken of het AC bij je past, je leert docenten al wat beter kennen en komt te weten wat de pot schaft in de kantine.

Een laagdrempelige manier om een goed beeld van het Amstelveen college te krijgen.

fotografie: Martijn van de Griendt, redactie: Firma Fluks

How is the atmosphere there? – A good idea of Amstelveen College

You are in the last class of primary school and you have to make a choice from the huge range of secondary schools. But how do you find out what is really going on at a school? We made a magazine for the Amstelveen College intended for kids who have to make this choice.

A magazine full of interviews with first graders about the atmosphere at school, why they opted for a plus profile. There is a test to check whether the AC suits you, you get to know teachers a bit better and find out what the food is in the canteen.

An accessible way to get a good picture of the Amstelveen college.

photography: Martijn van de Griendt, editors: Firma Fluks

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoeken te financieren en voorlichting te geven.

Dat ons spijsverteringsysteem van levensbelang is, net als ons hart, onze hersenen en onze longen is een heel belangrijke boodschap die de MLDS aan een grote groep mensen wil vertellen. Te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Een mooie uitdaging om de huisstijl van de vernieuwde MLDS te laten aansluiten en deze uit te rollen in publieksvoorlichting.

A vital story for the Dutch Digestive Foundation

The Dutch Digestive Foundation (MLDS) is committed to helping two million people with digestive diseases by funding research and providing information.

That our digestive system is vital, just like our heart, brain and lungs is a very important message that the MLDS wants to get across to a large group of people. Too few people are aware of this. A nice challenge to match the house style of the renewed MLDS and to roll it out in public information.


De Anne Frank Stichting geeft al 40 jaar de Anne Frank Krant uit. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heb ik samen met Judith Schoffelen de krant en het bijbehorende lesmateriaal ontworpen.

Het lespakket bestaat uit de krant, spel, poster, docentenhandleiding en een digitale les voor groep 7/8 van de basisschool. Voor het eerste jaargang maakten we een minitentoonstelling over Anne’s leven, waarbij de klas wordt verdeeld in zes groepjes. Iedere groep gaat aan de slag met een levensfase van Anne. Als alle groepjes klaar zijn worden de tentoonstellingsborden naast elkaar zetten en heeft de klas een minitentoonstelling over haar leven. De duitse vertaling van krant verzorgen wij ook voor de Anne Frank Tag.

History for now – Newspaper and teaching materials Anne Frank Foundation

The Anne Frank Foundation has been publishing the Anne Frank Newspaper for 40 years. For the fifth successive year, I designed the newspaper and the accompanying teaching materials together with Judith Schoffelen.

The teaching package consists of the newspaper, game, poster, teacher’s manual and a digital lesson for group 7/8 of primary school. For the first year, we made a mini exhibition about Anne’s life, in which the class is divided into six groups. Each group will work with a phase of Anne’s life. When all groups are ready, the exhibition boards are placed next to each other and the class has a mini exhibition about her life. We also provide the German translation of newspapers for the Anne Frank Tag.

Stichting Lezen is er om alle kinderen en jongeren het plezier in lezen te laten ontdekken. Van baby tot millenial te helpen om boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling.

Nadat we de huisstijl voor Stichting Lezen hebben opgefrist hebben we het kwartaalblad LEZEN onder handen genomen. LEZEN is een tijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie. Samen met de redactie hebben we gewerkt aan een vernieuwingsslag zodat het blad na 16 jaar meer uitnodigt tot eh… LEZEN!

In de nieuwe communicatiestijl van Stichting Lezen ontwikkelen Judith Schoffelen & ik diverse middelen. Daarnaast ontwikkelen we voor verschillende leeftijdsgroepen kleine campagnes; promotie van babyboekjes, voorleeswedstrijd voor brugklassers en een leeskalender voor middelbare scholieren.

Read now, read later – Communication and campaigns

The Reading Foundation is there to let all children and young people discover the pleasure of reading. Helping infants to millennials choose books that match their interests.

After we refreshed the corporate identity, we took care of the quarterly magazine LEZEN (Reading). LEZEN is a magazine for reading promotion and literature education. Together with the editors, we have worked on an innovation so that after 16 years the magazine invites more to eh… READ!

In the new communication style of Stichting Lezen, Judith Schoffelen & I develop various resources. In addition, we develop small campaigns for different age groups; promotion of baby books, reading competition for first graders and a reading calendar for secondary school students.

Een man op een scooter, een echtpaar met boodschappen, een wandelaar – ze staan stil bij de geschiedenis van hun stad. Een geschiedenis omgezet in de Stad als Museum, een permanente buitententoonstelling die bestaat uit tien tot de verbeelding sprekende sculpturen, met prachtige gedichten van Jean Pierre Rawie en toelichtende verhalen. Deze tentoonstelling verheft de stad tot museum, maakt haar bewoners trots en vertelt bezoekers wat er in het verleden is gebeurd.

Coevorden: getekend en geteisterd

De stad, Coevorden, is de meest geteisterde van Nederland. Wie er een schep in de grond steekt, graaft alleen maar scherven op. In samenwerking met Buro Caspar Conijn maakten wij deze gehavende geschiedenis zichtbaar. De vorm is uniek: poëzie, verhalen en beeldende kunst – samengebald in tien sculpturen, verspreid over de stad.

Een nieuwe en ongekende manier van citymarketing

We hebben twee dingen bereikt: Coevorden verrijkt met beeldende kunst én een aansprekende stadswandeling gecreëerd. Dit is nieuw. Ze combineren schoonheid en toegankelijkheid zonder toe te leggen op kwaliteit. Met De Stad als Museum positioneert Coevorden zich als een stad waar de historie op niveau te beleven is.

The City as a Museum – Permanent outdoor exhibition city of Coevorden

A man on a scooter, a couple with groceries, a walker – they reflect on the history of their city. A history turned into the City as Museum, a permanent outdoor exhibition consisting of ten evocative sculptures, with beautiful poems by Jean Pierre Rawie and explanatory stories. This exhibition elevates the city to a museum, makes its residents proud and tells visitors what happened in the past.

Coevorden: scarred and ravaged
The city Coevorden, is the most afflicted in the Netherlands. Anyone who puts a shovel in the ground only digs up shards. In collaboration with Buro Caspar Conijn, we made this battered history visible. The form is unique: poetry, stories and visual art – condensed into ten sculptures, spread across the city.

A new and unprecedented way of city marketing
We have achieved two things: enriched Coevorden with visual art and created an appealing city walk. This is new. They combine beauty and accessibility without focusing on quality. With The City as a Museum, Coevorden positions itself as a city where history can be experienced at a high level.

In Nederland kampen twee miljoen mensen met PDS. De PDSB (Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie) is er voor deze patiënten met voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Irritable issues – Logo and icons for the PDSB

In the Netherlands, two million people suffer from IBS. The PDSB (Irritable Bowel Syndrome Interest Organization) is there for these patients with information, peer contact and advocacy.

Afbeeldingen met zeggingskracht

Iconmatics

Images with expressiveness

In het kader van humor in de schilderkunst is voor de afdeling kindereducatie van het Frans Hals Museum in Haarlem van bestaande schilderijen uit de 17e eeuwse collectie een 3D-opstelling gemaakt.

Samen met Caspar Conijn heb ik een schilderachtige setting gemaakt waar kinderen (tot 85 jaar) in kunnen plaatsnemen en met behulp van gekke voorwerpen uit schilderijen een personage tot leven kunnen brengen. Wie maakt de leukste foto?

Laughing with Frans – HaHaHa at the Frans Hals Museum

In the context of humor in painting, a 3D arrangement has been made of existing paintings from the 17th century collection for the children’s education department of the Frans Hals Museum in Haarlem.

Together with Caspar Conijn I created a picturesque setting where children (up to 85 years old) can take a seat and bring a character to life with the help of crazy objects from paintings. Who takes the best photo?

14 september / Dag van de Scheiding

Als je van plan bent om het met je toekomstige ex de zaken goed geregeld te hebben dan kan je op deze dag bij familierechtadvocaten binnenlopen voor informatie of een check. De campagne hiervoor heb ik gemaakt toen ik werkzaam was bij bij Total Identity; een mediamix van outdoor, radio, print met als haakje het woordje ‘Ex’ waar ik verschillende woorden mee heb gemaakt die betrekking hebben tot waar men mee te maken heeft in de moeilijke situatie van het uit elkaar gaan.

EXposure – September 14 / Day of the divorce

If you intend to have things well arranged with your future ex, you can visit family lawyers on this day for information or a check. I created the campaign for this when I worked at Total Identity; a media mix of outdoor, radio, print with the word ‘Ex’ as a hook with which I made several words related to what one is dealing with in the difficult situation of breaking up.

Logotypes and corporate identities