Bureau voor creatieve communicatie

De Stad als museum

permanente buitententoonstelling Coevorden

Een man op een scooter, een echtpaar met boodschappen, een wandelaar – ze staan stil bij de geschiedenis van hun stad. Een geschiedenis omgezet in de Stad als Museum, een permanente buitententoonstelling die bestaat uit tien tot de verbeelding sprekende sculpturen, met prachtige gedichten van Jean Pierre Rawie en toelichtende verhalen. Deze tentoonstelling verheft de stad tot museum, maakt haar bewoners trots en vertelt bezoekers wat er in het verleden is gebeurd.

Coevorden: getekend en geteisterd

De stad, Coevorden, is de meest geteisterde van Nederland. Wie er een schep in de grond steekt, graaft alleen maar scherven op. In samenwerking met Buro Caspar Conijn maakten wij deze gehavende geschiedenis zichtbaar. De vorm is uniek: poëzie, verhalen en beeldende kunst – samengebald in tien sculpturen, verspreid over de stad.

Een nieuwe en ongekende manier van citymarketing

We hebben twee dingen bereikt: Coevorden verrijkt met beeldende kunst én een aansprekende stadswandeling gecreëerd. Dit is nieuw. Ze combineren schoonheid en toegankelijkheid zonder toe te leggen op kwaliteit. Met De Stad als Museum positioneert Coevorden zich als een stad waar de historie op niveau te beleven is.

The City as a Museum – Permanent outdoor exhibition city of Coevorden

A man on a scooter, a couple with groceries, a walker – they reflect on the history of their city. A history turned into the City as Museum, a permanent outdoor exhibition consisting of ten evocative sculptures, with beautiful poems by Jean Pierre Rawie and explanatory stories. This exhibition elevates the city to a museum, makes its residents proud and tells visitors what happened in the past.

Coevorden: scarred and ravaged
The city Coevorden, is the most afflicted in the Netherlands. Anyone who puts a shovel in the ground only digs up shards. In collaboration with Buro Caspar Conijn, we made this battered history visible. The form is unique: poetry, stories and visual art – condensed into ten sculptures, spread across the city.

A new and unprecedented way of city marketing
We have achieved two things: enriched Coevorden with visual art and created an appealing city walk. This is new. They combine beauty and accessibility without focusing on quality. With The City as a Museum, Coevorden positions itself as a city where history can be experienced at a high level.